MLTL speakers with Jordan JX92 – part III – finishing touches

Two years after the beginning of my MLTL speakers project with Jordan JX92 it has finally come to an end. I made some finishing touches but nothing significant. The speakers now are freshly painted, has new spikes and second pair of terminals are added for choice of connection schemes. The photos following show the finished speakers.

Continue reading “MLTL speakers with Jordan JX92 – part III – finishing touches”

MLTL тонколони с Jordan JX92 – част III – финални доработки

Две години след началото на проекта ми за MLTL тонколони с Jordan JX92 най-накрая той стигна своя край. Направих малка доработка, но повече съществени промени няма. Тонколоните се сдобиха с нова боя, крачета и по още един чифт конектори, даващи възможност за избор на свързване. Следващите снимки показват завършения вид на проекта.

Continue reading “MLTL тонколони с Jordan JX92 – част III – финални доработки”

MLTL speakers with Jordan JX92 – part II – adding ribbon tweeter

My MLTL speakers project with Jordan JX92 was waiting for final touch with some paint or veneer, but it ended up with HiVi Research RT1.3 ribbon tweeters instead. As good as JX92 are, we all know that there is nothing perfect. It was absurd to think that 4-inch driver is capable of reproducing 30Hz perfectly and it is the same with the high end of the audible spectrum. That is why I decided to add ribbon tweeter to improve the highs after I cut the bass port to improve the lows, sacrificing those below 40Hz. The good thing is that I chose project which allows me to add second driver – second generation 35″ MLTL. Although I didn’t use Aurum Cantus G2 as Jim Griffin did, the final result is OK with me for now. The photo below shows the tweeter already mounted in the speaker. Its front panel isn’t the most beautiful but at least it sounds good.

Continue reading “MLTL speakers with Jordan JX92 – part II – adding ribbon tweeter”

MLTL тонколони с Jordan JX92 – част ІІ – добавяне на лентов говорител

Проектът ми за MLTL тонколони с Jordan JX92 чакаше своя завършек с фурнир или боя, но преди това се сдоби с високочестотни лентови говорители HiVi Research RT1.3. Колкото и добри да са JX92, всички знаем, че няма нищо идеално. Както бе абсурдно да си мисля, че с 4-инчов говорител може отлично да се възпроизведе 30Hz, така е абсурдно да си мисля, че същият този говорител ще възпроизведе отлично високите честоти от музиката. Ето защо след като коригирах бас рефлекса, за да подобря ниските честоти, жертвайки тези под 40Hz, така реших да добавя лентов говорител, за да подобри високите честоти. Хубавото е, че предварително избрах проект, който позволява добавянето на втори говорител, а именно 35″ MLTL втора версия. Макар да не използвах Aurum Cantus G2 по идеята на Джим Грифин, крайният резултат засега ми харесва. На снимката по-долу се вижда монтираният вече лентов говорител. Предният му панел не е най-красивия възможен, но поне звучи добре.

Continue reading “MLTL тонколони с Jordan JX92 – част ІІ – добавяне на лентов говорител”